Valberedningens förslag till årsmöte 2021

Styrelse
Ordförande - Pia Olsson Omval

Vice ordförande - Annika Carlsson 1 år kvar

Kassör - Susanne Selander 1 år kvar

Sekreterare - Anna Svensson Omval

Ledamot - Malin Haumann Omval

Suppleant 1 Maria Karlsson Omval
Suppleant 2 Emelie Thyrén 1 år kvar
Suppleant 3 Pia Sundén Larsson 1 år kvar


Revisorer
Revisor - Thomas Ekberg Omval
Revisor - Anette Johansson Omval
Suppleant - Petra Lindström Omval
Suppleant - Bengt Gustavsson Omval


Valberedningen
Sammankallande: Cathrin Thyrén Omval
Joakim Andersson Omval
Ulrika Åhlebring Nyval


Utdrag av moment 2 valordning, normalstadgar för lokalklubb
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som
sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är
nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över
samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte
tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att
handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna
kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om en extra
nomineringsperiod.

Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas medlemmarna senast tre
dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie
årsmöte.

Valberedningen äger vidare rätt att föreslå öppning av nomineringen under pågående årsmöte.
Årsmöte får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för
att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p.